Nadat u zich heeft aangemeld vindt altijd eerst een intakegesprek plaats, waarin zal worden ingeschat wat de diagnose is en welke behandeling geschikt is voor uw klachten.

Tegelijk is de intake een eerste kennismaking en kunt u aangeven of u zich voldoende op uw gemak en begrepen voelt. Als dat het geval is, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Bij de intake mag u de volgende zaken meenemen: de verwijsbrief van de huisarts, de SQ-48 en de behandelvoorwaarden (zie onder het tabblad aanmelden), uw verzekeringspas en een identiteitsbewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs).

Tijdens of na de intake zal een vragenlijst worden ingevuld (HoNOS+) om in te schatten bij welk zorgvraagtype uw problematiek past. Het zorgvraagtype bepaalt de duur van de behandeling en het aantal sessies dat gedeclareerd mag worden. Hierover kunt u onder het kopje vergoeding meer lezen. 

Behandelvormen:

  • cognitieve gedragstherapie
  • gedragstherapie
  • cognitieve therapie
  • EMDR (methode voor traumaverwerking)
  • inzichtgevende gesprekken
  • ACT (acceptance and commitment therapy)
  • schemagerichte therapie

E-health

De praktijk maakt gebruik van een beveiligde cliëntenomgeving, genaamd Cliëntenlogin. Via dit portaal kunnen u en ik elkaar veilig e-mailen en kunnen documenten uitgewisseld worden. Ook kan via het portaal huiswerk toegestuurd en ingeleverd worden en heeft het portaal een beveiligde en eenvoudige beeldbeltoepassing. Bij het eerste gebruik van het cliëntenportaal, krijgt u een mail van Psychologiepraktijk Lumijn en krijgt u de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken. Het is van belang om dit wachtwoord goed te onthouden. Cliëntenlogin werkt minder goed op een smartphone of een tablet en het beste op een laptop of een pc.

Frequentie en gespreksduur

De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek en de mate waarin u daaronder lijdt. Doorgaans komen mensen de eerste periode eens per week, daarna eens per twee weken en tenslotte wordt de behandeling afgebouwd. De continuïteit van het behandelproces wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door een serie afspraken vooruit te plannen en door vervanging in geval van ziekte.

De gesprekken duren drie kwartier tot een een uur en soms langer, bijvoorbeeld als uw partner een keer meekomt of bij EMDR-therapie.

Dossiervorming

In uw dossier worden alle documenten bewaard, die met uw behandeling te maken hebben, zoals het behandelplan, de huisartsrapportages en vragenlijsten. Als cliënt heeft u het recht om uw dossier in te zien, waarbij uw behandelaar van te voren de persoonlijke werkaantekeningen mag verwijderen. Behalve u en uw behandelaar mag niemand uw dossier inzien, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. De gespreksverslagen en rapportages worden opgeslagen in een elektronisch dossier en de losse papieren worden bewaard in een papieren dossier. Uw behandelaar heeft een wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht en houdt zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking van tot de persoon herleidbare gegevens gebeurt op een veilige en beveiligde manier, zodat uw privacy gewaarborgd is. In de behandelvoorwaarden kunt u een aantal keuzes aangeven over de verwerking van uw gegevens. 

In het kader van visitatie door de beroepsvereniging LVVP kan uw dossier door de visiteurs ingezien worden, behalve als u in de behandelvoorwaarden hebt aangegeven dit niet te willen. Visitatie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening.

Uw dossier wordt volgens de wettelijke norm 20 jaar bewaard, maar u heeft het recht om het dossier te laten vernietigen na de behandeling. Als er een derde partij belang heeft bij het bewaren van uw dossier, dan kan het dossier niet vernietigd worden.

Samenwerking

Binnen de Fenix kan ik met de andere psychologen en disciplines samenwerken wanneer de behandeling daar baat bij heeft. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u en met uw expliciete toestemming. Ook vindt er eens per 6 weken een intervisiebijeenkomst plaats waarin behandelingen en praktijkvoering besproken worden.

Waarnemingsregeling

In geval van vakantie of ziekte is er waarneming geregeld met de andere psychologen binnen ons gezondheidscentrum.

Spoed

Wanneer u tijdens de behandeling met spoed hulp nodig heeft, kunt u mijn 06-nummer bellen (06-484 727 04). Ook kunt u 's nachts en in het weekend contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost.

Grensoverschrijdend gedrag

Vanzelfsprekend wordt grensoverschrijdend gedrag, zoals agressief of dreigend gedrag niet getolereerd in het behandelcontact. In dat geval wordt de sessie beëindigd en kan er een melding gedaan worden bij de politie. Incidenten worden bijgehouden in een logboek genaamd Veilige Incident Melding (VIM).

Let op:Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.
Wachttijd

Op dit moment is er een aanmeldstop.

T 06 - 484 727 04
E info@lumijn.nl