De psychologische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar,

mits er sprake is van een diagnose volgens het DSM-V (een diagnostisch handboek voor psychologen en psychiaters). Hiervan is een aantal diagnoses uitgezonderd, zoals de aanpassingsstoornis, partner-relatieproblemen, psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen en werkgerelateerde problematiek.

Voor deze klachten kunt u wel bij mij terecht, maar dan valt de behandeling geheel voor uw eigen kosten. Het tarief voor sessies die buiten de vergoeding vallen is 90 euro. Ook als u de behandeling zelf wilt betalen, is het tarief 90 euro per sessie.

Afzeggen 

U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden voor 50 euro in rekening gebracht. Voor afspraken die zonder af te zeggen niet nagekomen worden, wordt 70 euro in rekening gebracht.

Verwijsbrief

De behandeling kan pas starten als er een verwijsbrief van de huisarts is met daarop de DSM-V-classificatie die hij of zij gesteld heeft. Ook moet erop vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar de basis-GGZ en moet er een datum, handtekening en AGB-code van de huisarts op staan. 

De sessies die vergoed worden, worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze int bij u het wettelijk vastgestelde eigen risico van 385 euro, voor zover u dat nog niet betaald heeft. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis Achmea, VGZ, IZZ, IZA, Univé, Bewuzt, De Friesland,Menzis, CZ, ONVZ, Anderzorg, Ohra, FBTO, PNOZorg, Hema, Nationale Nederlanden, Pro Life, VvAA, United Consumers, PMA, AON, Jaaah, Just Interpolis, UMC, ZieZo, Zekur, Besured, National Academic, Promovendum, DSW, ASR, EUcare, Eno, Zorg en Zekerheid, Stad Holland, De Amersfoortse, Aevitae, Salland, AZVZ, Ditzo, Zorgdirect, Zorg en Zekerheid, InTwente.
De sessies worden per maand gedeclareerd en door de zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico. 

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is de bekostiging voor de GGZ veranderd. Het nieuwe model heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in. Dit vraagt veel aanpassingen aan computersystemen, zowel bij uw behandelaar als bij de zorgverzekeraars. Daarom is het per 1 januari 2022 nog niet mogelijk om de rekeningen te declareren. De verwachting is dat declareren uiterlijk per 1 april 2022 mogelijk zal zijn.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

- consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
- consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
- intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
- reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
- groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zorgvraagtypering

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij of zij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Duur van de behandeling en de sessies

De duur van de behandeling is afhankelijk van het zorgvraagtype en de kosten van de behandeling hangen af van de duur van de sessies. De tijd die voor u is ingepland wordt in de regel als uitgangspunt genomen voor de declaratie, tenzij die meer dan een kwartier naar boven of beneden afwijkt. In dat geval wordt het tarief aangepast. Meestal duren de sessies drie kwartier tot een uur met daarna een kwartier uitwerktijd. De uitwerktijd, verslaglegging, eventueel overleg, het uitwerken van diagnostiek en overige administratieve handelingen zijn verdisconteerd in de kosten van de sessies. Asynchrone digitale zorg, zoals e-mailverkeer, huiswerkopdrachten of e-health kunnen per aantal minuten per dag gedeclareerd worden.

Kosten

De volgende codes en tarieven zijn meestal van toepassing:

CO0042 Diagnostiek 5 minuten € 35,56

CO0107 Behandeling 5 minuten € 27,91

CO0172 Diagnostiek 15 minuten € 61,31

CO0237 Behandeling 15 minuten € 49,89

CO0302 Diagnostiek 30 minuten € 101,78

CO0367 Behandeling 30 minuten € 85,16

CO0432 Diagnostiek 45 minuten € 142,31

CO0497 Behandeling 45 minuten € 120,99

CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 163,37

CO0627 Behandeling 60 minuten € 143,71

CO0692 Diagnostiek 75 minuten € 199,03

CO0757 Behandeling 75 minuten € 176,88

CO0822 Diagnostiek 90 minuten € 244,07

CO0887 Behandeling 90 minuten € 216,11

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Dit betekent dat elke zorgverzekeraar een ander percentage van deze tarieven uitbetaalt, dat kan variëren tussen 80% en 96%.

De zorgverzekeraar hanteert een percentage van de tarieven, dat afhankelijk is van de kwalificaties en de werkomstandigheden van de psycholoog.

 No show en te laat afzeggen

Als u de afspraak onverhoopt vergeten bent en u verschijnt niet op de afspraak, dan reken ik een tarief van 85 euro. Als u te laat afzegt, door welke omstandigheid dan ook, dan reken ik een tarief van 63,75 euro. U kunt afspraken tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. 

Let op:Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.
Wachttijd

Op dit moment is er een aanmeldstop.

T 06 - 484 727 04
E info@lumijn.nl